Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden (versie 12-11-2020)

Artikel   1 - Identiteit van de Ondernemer
Artikel   2 - Definities
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Offertes
Artikel   5 - Account Afnemer
Artikel   6 - Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst
Artikel   7 - Prijzen en aanverwante kosten
Artikel   8 - Leveringstermijnen
Artikel   9 - Garantie en reclamatie
Artikel 10 - Speciale producten en garantiebepalingen
Artikel 11 - Retourzendingen (RMA)
Artikel 12 - Schade en aansprakelijkheid
Artikel 13 - Privacy en gegevensbescherming
Artikel 14 - Overmacht
Artikel 15 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Artikel 17 - Gedeeltelijke ongeldigheid
Artikel 18 - Aanvullende en / of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Wijzigen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1: Identiteit van Ondernemer

Naam ondernemer: Ecopunt
KvK-nummer: 67769985
Btw-identificatiecode: NL.8571.67.649.B01
Vestigingsadres: Molenberglaan 125, 6416 EM Heerlen
Telefoonnummer: +31(0)888 360 350
E-mail: info@ecopunt.nl
Internet: www.ecopunt.nl

Artikel 2: Definities

In deze ALBV wordt verstaan onder:

a) “Bezoeker”
ieder persoon die de website van Ondernemer bezoekt;
b) “Afnemer”
iedere (rechts)persoon, die met Ondernemer een koop- of andere overeenkomst aangaat. Hieronder valt ook de “Eindgebruiker”;
c) “Professioneel gebruik”
het gebruik van producten en diensten in welke vorm dan ook, uit hoofde van of op initiatief van bedrijven, rechtspersonen, organisaties of hiermee vergelijkbaar;
d) “Overmacht”
alle onvoorziene omstandigheden welke buiten toedoen van Ondernemer zijn ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hierin zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- transport- en verkoopverboden, (internationale) overheidsmaatregelen, niet (tijdig) leveren door toeleveranciers;
e) “Correspondentie”
schriftelijke of elektronische berichtgeving (zoals bijv. e-mail). Alle in deze ALBV genoemde berichten, meldingen, bevestigingen etc vallen onder “correspondentie”. Verbale berichten of andere vormen van communicatie hebben geen rechtsgeldigheid tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn;
f) “Offerte ”
aanbieding met een beperkte geldigheid;
g) “Overeenkomst”
het aanvaarden van een aanbod van producten met de daarbij behorende voorwaarden;
h) “Overeenkomst op afstand”
een verbintenis waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand;
i) “Accountgegevens”
Voor Ondernemer relevante gegevens voor het verwerken en afhandelen van overeenkomsten en leveringen. Deze gegevens worden op verzoek van Ondernemer door Afnemer met diens instemming verstrekt;
j) “ Gebruikersinstellingen”
door Eindgebruiker naar eigen inzicht en kunnen gemaakte en/of opgeslagen instellingen;
k) “Producten”
I. levering van diensten;
II. uitvoeren van werkzaamheden;
III. documentatie;
IV. hardware;
V. software zijnde alle firmware, applicaties (apps) en zogenaamde drivers inclusief alle updates en upgrades;
hiervan uitgesloten zijn “Gebruikersinstellingen”.

Artikel 3: Toepasselijkheid

a) Met het tot stand komen van een overeenkomst accepteert Afnemer alle bepalingen en voorwaarden zoals bepaald in deze ALBV.
b) Deze ALBV zijn van toepassing op alle door Ondernemer uitgebrachte offertes en producten alsmede op alle door Ondernemer gesloten overeenkomsten.
c) Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Afnemer wordt door Ondernemer uitdrukkelijke van de hand gewezen.
d) Van hetgeen in deze ALBV is bepaald kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten en/of nieuwe producten.
e) Onafhankelijk van een eventuele overeenkomst zijn deze ALBV te allen tijde via elektronische weg beschikbaar, “downloadbaar” en op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4: Offertes

a) Offertes hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen. Ondernemer heeft het recht een offerte binnen de hierboven genoemde termijn van 14 dagen te herroepen waarbij de reeds uitgebrachte offerte vervalt.
b) Tot offertes kunnen tevens behoren: ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op deze offerte betrekking hebben.
c) Door Ondernemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven te allen tijde eigendom van Ondernemer en dienen, indien Ondernemer hierom verzoekt, direct aan Ondernemer te worden teruggegeven. Blijft Afnemer in gebreke dan is Afnemer een door Ondernemer te bepalen vergoeding verschuldigd. Bij reproductie of distributie van afbeeldingen, tekeningen en modellen is steeds de schriftelijke toestemming van Ondernemer vereist.
d) Voor onleesbaarheid, misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van offertes ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in de communicatie tussen Ondernemer en Afnemer, dan wel tussen Ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Afnemer en Ondernemer, is Ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van Ondernemer.

Artikel 5: Account Afnemer

a) Alvorens een Afnemer een order kan plaatsen verstrekt Afnemer middels het inrichten van een account via de website van Ondernemer, alle voor Ondernemer relevante accountgegevens.
b) Tot deze accountgegevens behoren onder andere: naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres en bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, btw- en kvk-nummer).
c) Ondernemer behoudt zich het recht voor om de in dit artikel genoemde accountgegevens te verifiëren alvorens de overeenkomst te bevestigen. In geval van niet valide verificatie wordt de bevestiging van de overeenkomst opgeschort en wordt Afnemer hierover geïnformeerd.

Artikel 6: Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst

a) Een overeenkomst is pas definitief en rechtsgeldig wanneer Afnemer een order aan Ondernemer heeft bevestigd én betaald en Ondernemer deze order met de daarbij behorende betaling heeft aanvaard.
b) De directie van Ondernemer heeft te allen tijde het recht door geautoriseerde representanten van Ondernemer gemaakte, bevestigde en betaalde overeenkomsten te wijzigen of annuleren.
c) Ondernemer heeft het recht een overeenkomst niet uit te voeren, en geen vergoeding van enig door Afnemer geleden nadeel te voldoen, wanneer
I. het product en / of
II. de producteigenschappen en / of
III. de prijs en / of
IV. andere relevante informatie niet juist is / zijn vermeld, in het geval dat
I. het Afnemer duidelijk behoorde te zijn dat het om een zetfout gaat
II. Afnemer er in redelijkheid niet op kon vertrouwen dat het product op basis van de getoonde productinformatie en dan met name de prijs door Ondernemer zou kunnen worden geleverd.

Artikel 7 - Prijzen en aanverwante kosten

a) Alle prijzen van producten en bijkomende kosten zoals verpakking, verzendkosten en eventuele overige kosten zijn inclusief btw en in € (EURO), tenzij anders vermeld.
b) Prijzen van aanbiedingen worden gedurende de geldigheidsduur van deze aanbiedingen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van fiscale heffingen zoals btw.

Artikel 8 - Leveringstermijnen

a) De door Ondernemer opgegeven leveringstermijn(-en) gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
b) Deze leveringstermijn(-en) zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, overschrijding geeft geen recht tot schadevergoeding, annulering of ontbinding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
c) Bij niet tijdige levering dient Ondernemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
d) Leveringen worden door Ondernemer gekozen expediteur(-s) uitgevoerd.
e) Alle kosten van leveringen, zijnde de verzendkosten en eventuele verzekering(-en), zijn voor rekening van Afnemer tenzij met Ondernemer anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 - Garantie en reclamatie

a) Ondernemer hanteert in principe dezelfde garantiebepalingen zoals deze door de producent of leverancier van de, aan Ondernemer geleverde, producten hanteert.
b) Voor producten afkomstig uit tot de EU behorende lidstaten zijn in ieder geval de volgende Europese richtlijnen van toepassing:
I. Koop en Garantie
II. Productaansprakelijkheid
c) Voor producten afkomstig uit landen welke niet tot de EU lidstaten behoren en waarvan Ondernemer als importeur kan worden beschouwd, hanteert Ondernemer de garantietermijn van de producent van deze producten met een maximum van 12 maanden.
d) Voor “speciale producten” gelden afwijkende garantiebepalingen zoals nader bepaald in artikel 10.
e) De garantie-aanspraken gelden niet voor:
I. producten met aflopende houdbaarheid zoals o.a. batterijen;
II. product(-en) waarvan blijkt dat het defect het gevolg is van beschadiging, oneigenlijk of verkeerd gebruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, beschadiging van kwetsbare (onder-)delen of van normale gebruiksslijtage;
III. product(-en) welke buiten de voor deze producten geldende garantietermijnen vallen;
g) Klachten van Afnemer betrekking hebbende op uiterlijk waarneembare gebreken aan producten, of te weinig dan wel te veel geleverde producten, of foutief geleverde producten moeten schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering door Afnemer aan Ondernemer worden gemeld.
h) Ieder vorderingsrecht van Afnemer jegens Ondernemer, betrekking hebbend op gebreken in de door Ondernemer geleverde producten, vervalt indien:
I. de gebreken buiten de hiervoor gestelde termijnen vallen zoals bepaald in lid a, b, c en d van dit artikel;
II. de gebreken niet op de aangegeven wijze aan Ondernemer ter kennis zijn gebracht zoals bepaald in lid g) van dit artikel
III. Afnemer Ondernemer geen of onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de gebreken en/of klachten;
IV. Afnemer de producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, geïnstalleerd, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden.
V. de toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door Afnemer wordt voortgezet;
VI. de, in de individuele overeenkomst, genoemde garantietermijn is verstreken of de garantietermijn van het betreffende product is verstreken;
VII. de Afnemer zonder, voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Ondernemer producten heeft gerepareerd (of laten repareren) of wijzigingen heeft doorgevoerd (of laten doorvoeren);
i) Indien Afnemer geleverde producten wenst te retourneren kan dat alleen geschieden middels de in artikel 11 van deze ALBV bepaalde “Retour Materiaal Autorisatie”-procedure (RMA).
j) Afnemer is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde reclame bestaat en die buiten de herroepingstermijn vallen terug te zenden.
k) In geval van een volgens Ondernemer rechtsgeldige reclamatie en garantie, is Ondernemer uitsluitend gehouden tot een van de volgende drie procedures:
I. het herstel van gebreken, die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten (kosteloos);
II. de levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen;
III. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan Afnemer gezonden factuur met ontbinding, zonder rechtelijke tussenkomst, van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige producten betrekking hebben;
Het staat Ondernemer vrij hierin een keuze te maken.

Artikel 10 - Speciale producten en garantiebepalingen

Met “speciale producten” worden, onder andere, producten bedoeld welke na overleg met en in opdracht van Afnemer worden vervaardigd. Op deze speciaal vervaardigde producten of delen hiervan zijn afwijkende garantiebepalingen van toepassing.
I. De garantietermijn wordt door Ondernemer bepaald en bij het betreffende speciale product vermeld.
II. Afnemer heeft geen recht van retournering.
III. Afnemer bestelt, na overleg met Ondernemer, schriftelijk het gewenste speciaal voor Afnemer te vervaardigen product.
IV. Tenzij schriftelijk vooraf anders overeengekomen zal Ondernemer ná schriftelijke bevestiging en betaling vóóraf door Afnemer, het product (laten) vervaardigen.

Artikel 11 - Retourzendingen

a) Algemeen
In het algemeen gelden voor elke retourzending de volgende voorwaarden en procedures. Afhankelijk van de reden van retournering zijn aanvullende voorwaarden en procedures van toepassing:
I. Voorafgaand aan een retourzending moet een RMA-aanvraag worden ingediend.
II. Het RMA-aanvraagformulier is online beschikbaar via de orderhistorie in het account van Afnemer.
III. Het RMA-aanvraagformulier dient correct en zo volledig mogelijk, inclusief, indien van toepassing, serienummers van de betreffende producten, te worden ingevuld.
IV. Na indienen van de RMA-aanvraag wordt deze door Ondernemer beoordeeld. Indien producten voor retournering in aanmerking komen, ontvangt Afnemer een bevestiging voorzien van een RMA-nummer inclusief verzendinstructies.
V. Producten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de in lid IV bepaalde bevestiging worden teruggestuurd.
VI. Ieder product dient, tenzij anders wordt overeengekomen,
i. in de originele niet beschadigde verpakking te worden geretourneerd. Deze verpakking dient zonder eigen stickers, prijslabels etc. en onbeschreven te worden geretourneerd.
ii. met inbegrip van alle onderdelen en/of accessoires te worden geretourneerd.
VII. Ieder product (in de originele verpakking) dient opnieuw goed verpakt te worden verzonden (in een zgn. omdoos).
VIII. Indien een RMA-aanvraag na beoordeling wordt afgekeurd, wordt Afnemer hierover geïnformeerd en, indien afkeur volgde door foutief of onvolledig invullen van het RMA-aanvraagformulier, in staat gesteld de RMA-aanvraag te corrigeren of completeren.
Producten/retourzendingen die na ontvangst door Ondernemer niet aan bovenstaande leden III, IV, V, VI en VII voldoen, worden niet in behandeling genomen. Het product zal voor rekening van Afnemer worden geretourneerd.

b) Fout besteld
Het kan voorkomen dat Afnemer een of meerdere producten per abuis verkeerd of te veel koopt en ontvangt. Afnemer heeft de mogelijkheid deze producten te retourneren. Naast het bepaalde in lid a) van dit artikel zijn onderstaande voorwaarden en procedures hierop van toepassing.
I. Afnemer maakt schriftelijk binnen 5 dagen na ontvangst melding van producten.
II. Na ontvangst en controle van de teruggestuurde producten door Ondernemer, ontvangt Afnemer een creditnota nadat aan volgende voorwaarden is voldaan:
i. Ieder product wordt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in de originele verpakking met origineel en onbeschadigd zegel ontvangen;
ii. Het serienummer van ieder product komt overeen met het serienummer op de verpakking;
iii. De originele productverpakking is onbeschadigd.
III. De verzendkosten zijn voor rekening van Afnemer.

c) Levering en/of pakbon komen niet overeen Indien de bestelde product(-en) en de daadwerkelijk ontvangen producttype(n) en/of aantallen product(-en) niet overeenkomen, meldt Afnemer deze afwijkingen z.s.m. telefonisch of schriftelijk bij Ondernemer. Ondernemer zorgt dan, in overleg met Afnemer, voor de correcte verdere afhandeling.

d) Defect product binnen de garantie
De volgende voorwaarden zijn, in aanvulling op door Ondernemer gehanteerde garantievoorwaarden zoals bepaald in artikel 9 van deze ALBV, van toepassing:
I. Garantieaanspraken dienen uiterlijk binnen 30 dagen na constatering van het defect m.b.v. het RMA-aanvraagformulier te worden gemaakt.
II. Beoordeling en afhandeling van deze garantieaanspraak verloopt volgens de in lid a) van dit artikel bepaalde regels.
III. Reparatie van defecte producten geschiedt met dien verstande dat indien
i. het defecte product niet gerepareerd kan worden, een nieuw product zal worden toegezonden;
ii. het product niet (meer) beschikbaar is, een vervangend gelijkwaardig product zal worden toegezonden;
iii. een vervangend gelijkwaardig product niet (meer) beschikbaar is, Afnemer een creditnota ontvangt.
IV. Wanneer blijkt dat het product, na uitvoerige tests en controle door Ondernemer, geen defecten vertoont, wordt het product geretourneerd. De retourneerkosten zijn voor rekening Afnemer.
V. Producten die niet meer te repareren zijn, worden niet naar Afnemer teruggestuurd.

e) Defect product buiten de garantie
Een defect product buiten garantie kan worden aangeboden ter reparatie. De door Ondernemer gemaakte en/of eventuele nog te maken kosten (onderzoek, reparatie, vervanging onderdelen, etc,) zullen dan in rekening worden gebracht, evenals de verzendkosten. Voorafgaand aan de reparatie van een defect product buiten garantie kan op verzoek van Afnemer een kostenopgave worden verstrekt.

f) Transportschade
Wordt een zichtbaar beschadigd of geopend pakket aangeboden, dan kan Afnemer deze levering accepteren onder voorwaarde dat de schade bij de expediteur en Ondernemer gemeld wordt. Indien mogelijk maakt Afnemer foto’s van de beschadigde levering. Transportschade, welke aan de buitenkant niet zichtbaar is, maar pas na het openen van de omdoos kan worden vastgesteld, dient binnen 5 werkdagen na aflevering gemeld te worden.
Schadeclaims welke ná 5 werkdagen worden gemeld worden niet in behandeling genomen. Indien van toepassing dienen de eventuele ontvangstbewijzen steeds afgetekend te worden met vermelding van "onder voorbehoud van controle".
Na overleg tussen Afnemer en Ondernemer
I. stuurt Ondernemer direct een nieuwe levering of
II. wordt, zodra de beschadigde zending door Ondernemer retour is ontvangen, een nieuwe levering verzonden of
III. ontvangt Afnemer een creditnota en vervalt de overeenkomst.

g) Bestelde, gekochte maar nog niet verzonden producten annuleren
Afnemer heeft de mogelijk om via zijn account bestelde en betaalde, maar nog niet verzonden, product(-en) te annuleren. Voorwaarde is dat de order de status “in afwachting” of “in behandeling” moet hebben. Afnemer neemt telefonisch of schriftelijk contact op met Ondernemer met het verzoek tot wijziging van de overeenkomst. Ondernemer zal, indien mogelijk, de overeenkomst wijzigen en een eventueel in mindering te brengen bedrag, binnen een reële termijn, restitueren.

Artikel 12 - Schade en aansprakelijkheid

In aanmerking nemende dat
I. het gebruik en de installatie van producten, conform de door Ondernemer beschikbaar gestelde installatiehandleidingen en productspecificaties, door Afnemer of door Afnemer geautoriseerde derden, kan geschieden,
II. Ondernemer voor, tijdens en/of ná de door Afnemer uitgevoerde installatie en configuratie van producten uitsluitend adviserende ondersteuning kan bieden,
zijn volgende schade- en aansprakelijkheidsbepalingen van toepassing:
a) Ondernemer of door haar geautoriseerde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer met betrekking tot
I. enige leveringsverplichting;
II. het leveren van producten;
III. de geleverde producten;
IV. eigenschappen of kwaliteit van de geleverde producten;
V. het gebruik en het functioneren van deze producten;
VI. schade aan andere, niet door Ondernemer geleverde, producten ontstaan door het gebruik van door Ondernemer geleverde producten;
VII. door of namens Ondernemer uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen;
VIII. de gevolgen van de onbehoorlijke nakoming van een herleverings- of herstelverplichting;
b) Ondernemer is, behoudens opzet of roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die Afnemer, diens personeel of andere hulppersonen, of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren of door ondeugdelijkheid van de door Ondernemer geleverde producten en voor schade ten gevolge van enig advies en/of niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering door Ondernemer ten aanzien van die producten.
c) In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat Ondernemer ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt is tot maximaal de factuurwaarde van de door haar geleverde producten waarmee de aansprakelijkheid samenhangt. Bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid beperkt is tot de hoogte van het bedrag dat uit hoofde van de voor haar bestaande verzekering wordt uitgekeerd.
d) Afnemer vrijwaart Ondernemer tegen alle schade-aanspraken van door Afnemer geautoriseerde derden waarvoor Ondernemer jegens Afnemer aansprakelijkheid heeft uitgesloten en/of beperkt.
e) Het bepaalde in de leden a, b, c & d van dit artikel heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Ondernemer.

Artikel 13 - Privacy en gegevensbescherming

a) Gegevenstypen.
Ondernemer beheert de in artikel 5 bepaalde accountgegevens van Afnemer
b) Bescherming persoonsgegevens.
Ondernemer leeft de voorschriften mbt de bescherming van persoonsgegevens na, zoals gedefinieerd in de wet bescherming persoonsgegevens.
Afnemer en / of Bezoeker kan aan de door Ondernemer beheerde gegevens geen rechten ontlenen anders dan de rechten op grond van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
c) Gegevensbescherming.
Ondernemer neemt ten behoeve van de beveiliging van de door Ondernemer verzamelde en opgeslagen gegevens alle, redelijkerwijs, mogelijke technische en organisatorische maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de risico’s, de stand van de techniek en de implementatiekosten van deze maatregelen.
d) Gebruik van gegevens.
Ondernemer kan de in artikel 5 bepaalde accountgegevens van Afnemer voor servicegerichte activiteiten gebruiken. Het betreft hierbij uitsluitend intern gebruik.
e) Gebruik van door derden verstrekte gegevens.
Afnemer gaat ermee akkoord dat de Ondernemer gebruik kan maken van door derden aan Ondernemer verstrekte gegevens voortkomende uit producten welke Afnemer in gebruik heeft. Het betreft hier gegevens die nodig zijn voor analyse van operationele activiteiten van producten (zogenaamd “datalogging”) als mede de configuratiegegevens van deze producten.

Artikel 14 - Overmacht

a) Indien naar het oordeel van Ondernemer de overmacht van tijdelijke aard is, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet.
b) Indien naar het oordeel van Ondernemer de overmacht van blijvende aard is, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden is.
c) Indien Ondernemer bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient Afnemer deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 15 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

a) Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Ondernemer aangeboden producten berusten uitsluitend bij Ondernemer of diens licentiegevers. Hiertoe behoren tevens de in artikel 6a) genoemde ontwerpen, bijlagen, etc. Afnemer erkent dat de eventuele intellectuele of industriële eigendomsrechten bij Ondernemer berusten en zal deze nimmer in of buiten rechte trachten aan te tasten.
b) Ondernemer verklaart naar haar beste weten dat de door haar aangeboden producten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Ondernemer, naar eigen inzicht en keuze, indien nodig het desbetreffende product, of onderdeel(-en) daarvan, vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
c) Indien Afnemer door een derde in kennis wordt gesteld van enige aanspraak van derden met betrekking tot een eventuele inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door een product of een onderdeel van een product, zal Afnemer op straffe van verval van recht Ondernemer binnen vijf (5) werkdagen bij aangetekend schrijven in kennis stellen van deze aanspraak. In geval van een dergelijke aanspraak is Ondernemer bevoegd daartegen mede namens Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich, in alle redelijkheid, onthouden van voornoemde maatregelen en al zijn medewerking aan Ondernemer verlenen.
d) Het is Afnemer op welke wijze dan ook verboden aan de verpakkingen, de merken, handelsnamen of andere onderscheidingstekens, welke zijn aangebracht op of aan de door Ondernemer geleverde producten of verpakkingen, wijzingen en/of veranderingen aan te brengen en/of geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a) Op alle door Ondernemer aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
b) Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met of voortvloeiende uit de door Ondernemer aangegane overeenkomsten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Limburg in Nederland.
c) Ondernemer heeft tevens het recht om zich te allen tijde te richten tot de bevoegde rechter van de plaats waar Afnemer gevestigd is.
d) Indien Ondernemer en Afnemer daarover samen overeenstemming bereiken in een separate overeenkomst tot het aangaan van arbitrage, kunnen geschillen ook aan het Nederlands Arbitrage instituut worden voorgelegd.

Artikel 17 - Gedeeltelijke ongeldigheid

a) Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar is geworden, al dan niet vanwege enig dwingend rechtelijke bepaling of dat zij de geldigheid en uitvoerbaarheid later verliezen, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht en blijven deze onaangetast.
b) Indien mocht blijken dat aan deze voorwaarden bepalingen ontbreken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en onaangetast.
c) In geval van ongeldigheid, niet afdwingbaarheid of het ontbreken van een bepaling, heeft Ondernemer het recht een passende bepaling toe te voegen dan wel een bestaande bepaling te wijzigen.

Artikel 18 - Aanvullende en / of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen met betrekking tot deze ALBV worden op een voor Afnemer toegankelijke manier weergegeven in de offerte en / of overeenkomst.

Artikel 19 - Wijzigen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

a) Alleen Ondernemer heeft het recht deze ALVB of een of meerdere daarin opgenomen bepalingen te wijzigen.
b) Wijzigingen zullen op de daartoe gebruikelijke en / of geëigende methoden worden gepubliceerd.
c) Indien deze wijzigingen gedurende een actie met een beperkte looptijd worden toegepast zullen meest gunstige bepalingen voor Afnemer van toepassing zijn.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14